האגודה לזכות הציבור לדעת הוקמה בשנת 1995 כגוף חוץ-פרלמנטרי מוביל בתחום תקשורת ההמונים, אשר מטרתו עיצוב מפת התקשורת הישראלית כתקשורת ציונית. האגודה פועלת לטובת הציבור הרחב ומיידעת אותו על מידת עמידתם של כלי התקשורת השונים בכללי האתיקה, ההגינות והאובייקטיביות התקשורתית.
האגודה שמה לה למטרה לעקוב אחר אמצעי התקשורת בישראל, לערוך מחקרים בנוגעים לאמצעי התקשורת, לדווח על הממצאים ולפרסמם.
מדי יום מטפלת האגודה לזכות הציבור לדעת בפניות ציבור לגבי הפרות אתיות או הטיות תקשורתיות, מפרסמת אותן בציבור, ומסדירה אותן אל מול גופי התקשורת. האגודה מעודדת את הציבור להיות שותף מלא וליטול חלק בהוויה התקשורתית הישראלית.
בנוסף לכך, פועלת האגודה לקידום שימוש נאות בשפה באמצעי התקשורת ולשמירה על מעמדה של השפה העברית בישראל.


מטרות האגודה לזכות הציבור לדעת

חיזוק ערכי הדמוקרטיה על ידי מסירת מידע אמין לציבור אודות אמצעי התקשורת השונים ועל מידת עמידתם בכללי האתיקה, השקיפות וההגינות האובייקטיבית.

  • יצירת מערך ביקורת ומעקב שיטתי על אמצעי התקשורת וחשיפתן של הטיות תקשורתיות, פוליטיות ותרבותיות.
  • העמקת מעורבות הציבור הרחב בנושאי אתיקה תקשורתית והגברת אכיפתם של הכללים המוסדרים על ידי הגופים האחראים לכך.

חזון

אנו מאמינים כי שקיפות תקשורתית, יצירת כללי אתיקה מוסדרים ומניעת הטיות בעלות גוון פוליטי, תרבותי או מגדרי –  יביאו לשינוי משמעותי בתקשורת הישראלית לטובת הכלל והפרט בחברה הישראלית.